Pengenalan Kepada Patologi

Patologi merupakan salah satu dari cabang ilmu perubatan yang berkaitan dengan kajian penyakit. Perkataan Pathology berasal daripada bahasa Latin iaitu pathos yang membawa maksud pengalaman ataupun menderita /menghidap manakala logia bermaksud mengkaji.

Dengan kata lain Patologi bermaksud kajian terhadap perubahan struktur atau fungsi sesuatu organ yang disebabkan oleh sesuatu penyakit. Kajian ini melibatkan penganalisaan sampel cecair badan atau tisu di makmal patologi menggunakkan keadah penganalisaan mengikut jenis ujian.

Contoh-contoh sampel yang diterima di makmal patologi

Jenis ujian yang dijalankan dalam makmal patologi adalah mengikut disiplin utama Bidang patologi iaitu:

Setiap disiplin mempunya cara pengendalian sampel, kaedah penganalisaan dan pelaporan keputusan ujian yang berbeza. Perkembangan sains dan teknologi masakini memberi impak kepada kaedah dan mutu ujian yang dijalankan. Ianya menyebabkan bidang patologi bukan hanya terlibat dalam pendiagnosaan penyakit tetapi juga penting dalam penyaringan penyakit, mengesan keberkesanan rawatan serta pemantauan tahap penyakit. Ahli patologi juga turut terlibat dalam penyelidikan penyakit sedia ada ataupun yang baru ditemui.